دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
پنج قانون خوشبختي:

 

 

1.      Free your heart from hatred.

قلبتان را از نفرت پاک کنید

 

2.    Free your mind from worries.

ذهنتان را از نگرانی ها دور کنید

 

3.    Live simply.

ساده زندگی کنید

 

4.    Give more.

بیشتر بخشش کنید

 

5.    Expect less

کم تر توقع داشته باشید

 

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        جمعه ۳ شهریور ،۱۳۸٥ - بيتا