دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
 

...و خدا زن را از پهلوي چپ مرد آفريد

 

آري خداوند زن را از پهلوي چپ مرد آفريد ،
نه از سر او تا فرمانرواي او باشد ،
نه از پاي او تا لگد كوب اميال او گردد ،
بلكه از پهلوي او تا برابر با او باشد ،
و از زير بازوي او تا مورد حمايت او باشد ،
و از نزديكترين نقطه به قلب او تا معشوق و محبوب او باشد.

 

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        یکشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٥ - بيتا