دل نوشته‌هاي مامان كيان و كيارش
تقديم به تو

آخرين تپش در قلبم تويي اي نازنينم آخرين اشك بر روي گونه هاي خيسم تو هستي.

تو آخرين عشق در پيكر بي جانم هستي آخرين اميد در ميان همه ي نا اميديم هستي.

تو آخريني و من هنوز درابتداي راه تو.

تو آخرين موج در درياي طوفاني و من هنوز بسان قايقي سر شكسته از امواج در ابتداي ساحل.

تو آخرين قله اي من هنوز تپه اي در ميان صحرايم آخرين ديدار تويي من هنوز در انتظار لحظه ي ديدار بي خوابم.

 

تا که بودیم نبودیم کسی ...... کشت ما را غم بی همنفسی ....... تا که رفتیم همه یار شدند..... خفته ایم و همه بیدار شدند
قدر آیینه بدانید چو هست ........ نه در آن وقت که اقبال شکست .

تقدیم می کنم به کسی که خیلی دوسش دارم

پيام هاي ديگران ()        PermaLink        پنجشنبه ۱٥ تیر ،۱۳۸٥ - بيتا